KontaktNapište námFacebookčeštinaEnglish
sp--24-INV

INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Divadlo ALFA, příspěvková organizace, IČO:00250937, se sídlem Rokycanská 7, 312 00 Plzeň, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddíle Pr, vložka 585 (dále jako „DA“) tímto informuje fyzické osoby, jejichž osobní údaje mají být v rámci činnosti správce jakýmkoliv způsobem zpracovávány (dále jako „subjekt údajů“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jako „Nařízení“), o principech a pravidlech, které DA bezpodmínečně dodržuje při zpracování osobních údajů (dále jako „Politika“).

POLITIKA Divadla ALFA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

V rámci své činnosti DA potřebuje nebo má vážný zájem zpracovávat osobní údaje různých fyzických osob, zejména pak svých (i potenciálních) obchodních partnerů, nájemníků, návštěvníků představení či jiných akcí organizovaných DA, účastníků kurzů, workshopů, výstav a dalších akcí pořádaných DA, zájemců o informace o programu konaném v DA, apod.

DA přijalo závazek zpracovávat veškeré osobní údaje férově, transparentně a zásadně s respektem a ohledy k právům všech dotčených osob.

DA v souladu s výše uvedeným závazkem v každém jednotlivém případě zajistí, aby zpracování osobních údajů probíhalo v souladu s následujícími principy:

 1. Princip zákonnosti, transparentnosti a korektnosti – zpracování probíhá na základě řádného oprávnění, otevřeně a se vším respektemprávům subjektů údajů;
 2. Princip účelového omezení – zpracování probíhá pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely;
 3. Princip minimalizace údajů – zpracovávat lze pouze osobní údaje nezbytnézajištění stanoveného účelu;
 4. Princip přesnosti – zpracovávány jsou pouze osobní údaje přesné a dle potřeb zpracování aktualizované;
 5. Princip omezení uložení – osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytnouzajištění stanoveného účelu;
 6. Princip integrity a důvěrnosti – při zpracování je zajištěno řádné zabezpečení osobních údajů zejména před jejich neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou nebo neoprávněnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

INFORMACE PRO SUBJEKTY ÚDAJŮ

Správce ve vztahu ke každému subjektu práv v každém jednotlivém případě prostřednictvím osoby oprávněné jednat za správce sdělí subjektu údajů minimálně následující informace:

 • Účel zpracování osobních údajů – správce zpracovává osobní údaje výhradně způsobem, který je slučitelný se sděleným účelem zpracování osobních údajů a není v rozporu s čl. 6 odst. 1 Nařízení; osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme striktně pro účely související se zajištěním provozu a programové náplně DA.
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajůsprávce zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném ve vztahu ke sdělenému účelu, pro který jsou údaje zpracovávány. V případě, že jsme získali Vaše osobní údaje od Vás nebo na základě našeho osobního kontaktu (obchodní setkání, účast na akci pořádané DA, apod.), nebo naší vlastní vyhledávací činností, zpracováváme tyto údaje pouze v rozsahu, v jakém jste nám je poskytli, nebo v němž jste je zveřejnili, a to výhradně v rozsahu nezbytném k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat z titulu našeho oprávněného zájmu.
 • Dobu zpracování osobních údajůsprávce zpracovává osobní údaje, které se zpracovávají za sděleným účelem zpracování, po různou dobu v závislosti na oblasti činnosti.
 • Jaké jsou právní základy zpracování osobních údajů - je-li právním základem oprávněný zájem správce, pak bližší informace o těchto oprávněných zájmech.
 • Kategorii příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů - kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být správcem osobní údaje dále zpřístupněny.

V jednotlivých oblastech činnosti (kopírující účely zpracování osobních údajů) jsou údaje správcem zpracovávány maximálně v následujícím rozsahu, po uvedenou dobu, na základě uvedených právních důvodů:

 • Marketingové aktivity DA (rozesílka programového newsletteru, pozvánek na akce konané v DA, novinek a informací o kurzech, workshopech a dalších zájmových akcích) – údaje jsou zpracovávány v maximálním rozsahu: jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, po dobu neomezenou od udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů (až do případného odvolání Vašeho souhlasu), resp. 5 let od ukončení kurzu/workshopu/akce, které jste se účastnili a správci v důsledku toho vzniknul oprávněný zájem na zasílání marketingových informací na Vámi sdělené kontaktní údaje; z titulu udělení výslovného souhlasu anebo oprávněného zájmu správce (informování klientů správce).
 • Jednání o smluvním vztahu, jeho uzavření (ve formě smlouvy, potvrzené objednávky či akceptované přihlášky do kurzu/na workshop/otevřené dílny), změnách, doplnění a zániku, vč. zajištění plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a v souvislosti s ním – údaje jsou zpracovány v maximálním rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, číslo OP, IČO/DIČ, telefonní číslo, emailová adresa, číslo bankovního účtu, adresa bydliště (trvalý pobyt, doručovací), v případě nezletilého účastníka akcí (táborů) pak též informace o zdravotním stavu a dále též kontaktní údaje zákonného zástupce dítěte, po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu (archivace pro účely kontrol, řešení stížností, nároků z vad apod.), resp. 10 let, jsou-li Vaše údaje obsaženy v účetních dokladech (jsme plátci DPH), z titulu plnění smlouvy uzavřené se subjekty údajů
 • Vedení účetnictví, vystavování daňových dokladů, řešení nároků z vad, archivace účetních dokumentů – údaje jsou zpracovávány v maximálním rozsahu a po dobu: dle příslušných obecně závazných právních předpisů, z titulu plnění právních povinností správce
 • Provoz kamerového systému – údaje jsou zpracovávány v maximálním rozsahu: videozáznam zachycující podobu fyzické osoby pořízené kamerovým systémem umístěným v areálu DA, po dobu: 7 dnů od pořízení záznamu kamerovým systémem, z titulu ochrany majetku správce.

Správce prohlašuje, že Vaše osobní údaje budou zpřístupněny/předány ke zpracování pouze příslušným zaměstnancům či spolupracovníkům správce (externím dodavatelům služeb), kteří jsou vázáni povinností zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by jakkoliv ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů. Osobní údaje jsou uvedeným osobám zpřístupňovány pouze v nejmenším nutném rozsahu nutném pro plnění jejich povinností. Osobní údaje dále budou zpřístupněny úřadům/orgánům státní správy (jde-li o údaje, které tyto orgány zpracovávají dle platných právních předpisů) a dále v odůvodněných případech mohou být též zpřístupněny bezpečnostním složkám, orgánům činným v trestním řízení či soudům.

Správce prohlašuje, že při zpracování osobních údajů nepoužívá metodu automatizovaného rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

Správce dále prohlašuje, že nepředává a nebude předávat Vaše osobní údaje zpracovávané v rámci své činnosti do třetích zemí nebo jakýchkoliv mezinárodních organizací.

Správce dále prohlašuje, že všechny Vaše osobní údaje uchovává v elektronické podobě na elektronických úložištích umístěných výhradně v ČR nebo v EU. Veškerá elektronická úložiště jsou dostatečně zabezpečena před únikem/zneužitím dat. Osobní údaje uchovávané v listinné podobě jsou správcem rovněž dostatečně zajištěna před únikem/zneužitím (uzamykatelné kanceláře, skříně, organizační opatření). Správce je odhodlán minimálně každý půlrok revidovat organizačně-technická opatření zajišťující ochranu osobních údajů svých klientů a přijímat v případě potřeby další bezpečnostní opatření.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte dle platných právních předpisů právo nás požádat, abychom Vám poskytli informace či provedli některé operace s osobními údaji. Máte právo na:

 • Přístup k osobním údajům – máte právo požádat nás o informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, dle čl. 15 Nařízení, tzn. zejm. o kopii/výpis osobních informací, které o Vás uchováváme a jak je využíváme.
 • Opravu – pokud se domníváte, že informace, které o Vás máme, jsou nepřesné, máte právo nás požádat, abychom bez zbytečného odkladu nepřesnosti opravili a rovněž můžete žádat doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 Nařízení.
 • Na výmaz – za určitých okolností máte právo náš požádat, abychom bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 Nařízení (např. pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel nebo pokud odvoláte souhlas).
 • Na omezení zpracování – za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom přestali Vaše osobní údaje využívat, např. pokud se domníváte, že osobní informace, které o Vás uchováváme, nejsou přesné nebo máte za to, že není potřeba, abychom Vaše osobní informace dále využívali (čl. 18 Nařízení).
 • Kdykoliv odvolat poskytnutý souhlas – je-li právním základem pro zpracování osobních údajů Váš souhlas (jedná se v zásadě výhradně o naše marketingové aktivity), jste oprávněn udělený souhlas kdykoliv odvolat a my jsme povinni údaje vymazat; odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založenou na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Vznést námitku – máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které provádíme z důvodu našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních dle čl. 21 Nařízení). Jestliže nebudeme mít pro zpracovávání přesvědčivý oprávněný důvod, nebudeme Vaše osobní údaje pro daný účel dále zpracovávat.
 • Na přenositelnost údajů– pokud Vaše osobní údaje zpracováváme elektronicky s Vaším souhlasem, máte právo nás požádat, abychom Vám je poskytli ve strojově čitelném formátu. Máte též právo nás požádat, abychom Vám je poskytli ve strojově čitelném formátu, anebo abychom údaje předali třetí osobě.
 • Nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování – máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 Nařízení;
 • Podat stížnost u dozorového úřadu – dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.                                            

KONTAKTNÍ ÚDAJE NA SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré Vaše dotazy, podněty, žádosti o výmaz, opravu, odvolání souhlasu či jiná podání související se zpracováním Vašich osobních údajů můžete směřovat na emailovou adresu správce:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Můžete nás též kontaktovat na adrese našeho sídla nebo na telefonních číslech uvedených na našich webových stránkách www.divadloalfa.cz

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Žádosti týkající se zpracování osobních údajů můžete podat pouze Vy, případně Váš zmocněnec. Pokud si nebudeme jisti identitou žadatele, můžeme Vás požádat o další informace, abychom si ověřili totožnost.

Naše povinnost Vaší žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel Vaše osobní údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit pouze pro určité účely zpracování.

V Plzni dne 21. května 2018

MgA.Jakub Hora, ředitel

Stáhnout jako PDF